KOSZYK

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.tshirt-gallery.pl prowadzony jest przez: Theta Studio Damian Hachuła, ul. Pokoju 130, 43-140 Lędziny, NIP: 646 275 66 00, REGON: 240765515.

zwanym dalej w treści regulaminu Sprzedawcą

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.tshirt-gallery.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. a.warunki i zasady rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego,
  2. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego,
  3. procedury reklamacji i odstąpienia od umowy.
 3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 2 Oferta

 1. Nabywcą może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.
 2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 3. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Oferta ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych krajów Unii Europejskiej: Austrii, Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Węgier i Włoch.

§ 3 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.tshirt-gallery.pl, 24 godziny na dobę, w każdym dniu tygodnia.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w serwisie.
 3. Warunkiem dokonania zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
  3. wybranej metody płatności.
 6. Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny adres e-mail lub numer telefonu) w ciągu 5 dni, zostanie ono anulowane.
 8. Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia, o którym mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 4 Metody płatności i dostawa

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: przelew bankowy, płatność przy odbiorze, płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 2.  Zamówienie jest realizowane po wpływie podanej w potwierdzeniu zamówienia kwoty na konto. Brak odnotowania wpłaty w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia. Realizacja zamówienia może trwać maksymalnie 10 dni roboczych.
 3. Oferowany towar dostarczamy na terenie całej Polski za pośrednictwem:
  1. Poczty Polskiej,
  2. firmy kurierskiej Inpost
  3. paczkomatów
  4. punktów odbioru, na które składają się placówki Poczty Polskiej, sklepy Żabka, stacje Orlen oraz kioski RUCH
 4. Przygotowanie zamówienia do wysyłki wynosi od 1 do 10 dni roboczych, po których następuje wysyłka towaru.
 5. Opłaty za dostawę są naliczane automatycznie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia.
 6. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletnej zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody, za wyjątkiem sytuacji, gdy klient opłacił opcję Bezpieczna dostawa będącą dodatkowym ubezpieczeniem przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez doręczyciela i Klienta.
 8. Płatna opcja Bezpieczna dostawa zwalania Klienta z konieczności spisania protokołu szkody. Sprzedający wyśle Klientowi nowy produkt wyłącznie na podstawie zdjęć szkody.
 9. Informację o zaistniałej sytuacji należy przesłać na adres e-mail reklamacje@tshirt-gallery.pl lub skorzystać z formularza dostępnego pod adresem https://tshirt-gallery.pl/zwroty.
 10. Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego: Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
  1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
  2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
  4. szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
 11. Klient obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki w transporcie nie później niż w terminie 3 dni od momentu odebrania przesyłki, pod rygorem utraty prawa do reklamacji.

§ 5 Kupony rabatowe (vouchery)

 1. Każdy kupon rabatowy jest jednorazowy – po wykorzystaniu traci ważność.
 2. Kupony rabatowe są ważne przez 2 lata od dnia przyznania, o ile przy kuponie nie widniej inna data.
 3. Po wpisaniu kodu na stronie koszyka przy składaniu zamówienia klient otrzymuje procentową lub kwotową zniżkę opisaną na kuponie.
 4. Kupon rabatowy może być łączony z innymi rabatami w sklepie.

§ 6 Procedury reklamacji i odstąpienia od umowy

 1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez tego konsumenta na warunkach określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, to jest w okresie dwóch lat od daty sprzedaży.
 3. Klient obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o niezgodności towaru z umową nie później niż w terminie 10 dni od daty stwierdzenia w/w niezgodności, pod rygorem utraty prawa do reklamacji.
 4. Reklamacje należy składać poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem https://tshirt-gallery.pl/zwroty,
 5. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji terminie 14 dni od jej wpłynięcia.
 6. Osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zachowują prawo do rękojmi za wady nabywanych produktów.
 7. Klient ma prawo do odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie trzydziestu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może też skorzystać z formularza dostępnego pod adresem https://tshirt-gallery.pl/zwroty , jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10.  Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. art. 38 pkt 3. prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów spersonalizowanych.
  Art 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) pkt . 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.”
 11. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient może zwrócić Towar w sposób automatyczny poprzez serwis szybkiezwroty.pl lub odesłać go samodzielnie na adres: T-shirt Gallery, ul. Fredry 8, 43-143 Lędziny, tel. 601 704 688.
 12. Koszt przesyłki zwrotnej, od Klienta do Sprzedawcy, pokrywa Sprzedawca pod warunkiem nadania przesyłki poprzez serwis szybkiezwroty.pl.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 15. Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wysyłania wiadomości reklamowych poprzez e-mail tylko do tych klientów, którzy podczas rejestracji wyrazili na to zgodę. W każdej chwili Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywanych treści.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu którego właścicielem jest Theta Studio Damian Hachuła, ul. Pokoju 130, 43-140 Lędziny, NIP: 646 275 66 00, bez pisemnej zgody Sprzedającego.